ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОC Царькова Е.И. относительно недопустимости введения ювенальной юстиции

16.09.2011

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 1076-ВР-01 «09» вересня 2011 р.
Прем’єр-міністру України Азарову М.Я.
Щодо недопущення введення
ювенальної юстиції на Україні

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Миколо Яновичу !

На підставі ст.ст. 16, 17 та 19 Закону України «Про статус народного депутата України» прошу Вас провести ретельну перевірку нижче викладених фактів.
Керуючись ст.ст.1, 4, 5 Закону України «Про звернення громадян» до мене звернулася велика кількість приватних осіб та представників громадських організацій з вимогою не допустити введення в Україні ювенальної юстиції західного зразка.

Ця система законодавства для неповнолітніх по всьому світу призводить до людських трагедій, руйнування інституту сімї, стрімкому зростанню молодіжної злочинності. Саме тому ми, народні депутати України, вже відхили законопроект про запровадження у нас ювенальної юстиції у повному обсязі. Верховна Рада у 2009 році проголосувала за вилучення з законопроекту «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»» відповідного пункту. Це було дуже схвально сприйнято суспільством. Адже проти введення ювенальної юстиції єдиним фронтом виступила велика кількість представників наукових кіл — педагогів, юристів, психологів, батьківська громадськість, всі основні релігійні конфесії України: православні, католики та мусульмани.

Така стурбованість має серйозне підґрунтя. Декілька місяців тому в Ростовській області Російської Федерації покінчила з собою жінка, мати трьох дітей. Замість того, щоб допомогти цій жінці — вдові, яка до того ж втратила трьох дітей, чиновники ювенальної системи відібрали в неї трьох дітей за бідність, незважаючи на її протести та протести її дітей. Впавши в розпач, в стані афекту вона вчинила акт суїциду. Зауважу, що Ростовська область — це пілотний регіон Росії, де ювенальна юстиція була запроваджена найраніше. При цьому більшість випускників дитячих будинків в країнах СНД із-за відсутності батьків не можуть нормально соціалізуватись, стати повноцінними громадянами, батьками, в результаті чого вони сідають за грати, стають алкоголіками, повіями, кінчають життя самогубством.

На Україні, де проблема бідності стоїть дуже гостро, дітей, згідно з ювенальними стандартами можна відбирати у більшості населення. Трагічні випадки вже бували і на Україні, де, наприклад, чиновники органів опіки довели до самогубства двох жінок у Лохвицькому районі Полтавської області, вилучивши в них дітей, хоча вони зовсім не були якимись асоціальними особами, а вели нормальний, добропорядний образ життя. Справа в тім, що, незважаючи на позицію Верховної Ради, деякі ювенальні технології були введені підзаконними актами, інструкціями, і це дало чиновникам великі повноваження чинити свавілля. Але окрім свавілля чиновників, громадськість лякає і ще один аспект ювенальної юстиції. Вона веде до фактичної безкарності неповнолітніх правопорушників, які за серйозні злочини можуть відбутись лише профілактичними бесідами, штрафами, тощо.

Таке законодавство призвело до того, що у Франції, яка найпершою в світі запровадила ювенальну систему, відбулись самі великі молодіжні заворушення в Європейському Союзі. Агресивні молодики, задоволені зі своєю безкарності, підпалювали автомобілі, громили будинки та магазини, били перехожих. Зовсім недавно такі масові погроми повторились у Великобританії. За іронією долі, саме під час їх початку в Лондон за рахунок британського уряду прибула делегація державних службовців з Узбекистану, яку британська сторона запросила для того, щоб вони ознайомились там з «прогресивним досвідом» ювенального виховання дітей. Плоди такого «виховання» можна було бачити дуже добре.

Нас, народних депутатів, дуже турбує, що саме до такого стрімкого зростання злочинності може призвести «Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», схвалена президентським уазом за № 597/2011 від 24 травня 2011 року. Там присутні засуджені Православною Церквою та багатьма науковцями ювенальні технології, які можуть призвести до зростання злочинності.

Заявники звернулись з проханням відмінити цей указ, прийняти міри для більш детального вивчення та опрацювання даної проблеми. Заявники просять припинити агітацію дітей в школах доносити на своїх батьків чиновникам за …«моральний тиск», «підвищення голосу», та тому подібні речі. Такі обурливі речі по фактичному вихованню малолітніх доносчиків, на жаль, відбуваються по всіх регіонах України, а також вилучити відповідні тексти з підручників.

Заявники наполягають на припиненні спроб введення ювенальної юстиції на Україні, оскільки вона загрожую існуванню інституту сім’ї, веде до зросту молодіжної злочинності та соціальної напруги в суспільстві.
Прошу Вас згідно Ваших повноважень та чинного законодавства України розглянути даний запит, та прийняти відповідні міри реагування.
Відповідь на даний запит прошу надати у встановлений законом строк за адресою: вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008.

З повагою,

Народний депутат
України Є.І. Царьков


ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ

Министру юстиции Украины
Лавриновичу А.В.

ул. Городецкого, 13,
г. Киев, 01001, Украина
Относительно недопущения введения
ювенальной юстиции на Украине

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемый Александр Владимирович !

На основании ст.ст. 16, 17 и 19 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» прошу Вас провести  тщательную проверку ниже изложенных фактов.

Руководствуясь ст.ст.1, 4, 5 Закона Украины «Об обращении граждан»  ко мне обратилось большое количество частных лиц и представителей общественных организаций с требованием не допустить введения в Украине ювенальной юстиции западного образца.
Эта система законодательства для несовершеннолетних по всему миру приводит к человеческим трагедиям, разрушению института семьи, стремительному росту молодежной преступности. Именно поэтому мы, народные депутаты Украины, уже отклонили законопроект о внедрении у нас ювенальной юстиции в полном объеме. Верховная Рада в 2009 году проголосовала за изъятие из законопроекта «Об общегосударственной программе «Национальный план действий относительно реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до  2016 года»» соответствующего пункта. Это было очень одобрительно воспринято обществом. Ведь против введения ювенальной юстиции единым фронтом выступило много представителей научных кругов — педагогов, юристов, психологов, родительская общественность, все основные религиозные конфессии Украины: православные,  католики,  мусульмане.

Такая обеспокоенность имеет серьезную почву. Несколько месяцев назад в Ростовской области Российской Федерации, которая является пилотным регионом по внедрению ювенальной системы, покончила с собой женщина — мать троих детей. Вместо того, чтобы помочь этой женщине — вдове,  чиновники ювенальной системы отобрали у нее детей за бедность, несмотря на ее протесты и протесты ее детей. Впав в отчаяние, в состоянии аффекта она совершила акт суицида. Таким образом, вместо защиты детей, ювенальная система делает их сиротами. При этом большинство выпускников  детских домов в странах СНГ      из-за отсутствия родной семьи не могут нормально социализироваться, стать полноценными гражданами, родителями, в результате чего попадают  в тюрьмы, становятся алкоголиками, проститутками, кончают жизнь самоубийством.

На Украине, где проблема бедности стоит очень остро, детей, согласно ювенальным стандартам, можно отбирать у большинства населения. Трагические случаи уже были   в Лохвицком районе Полтавской области, где,  чиновница органов опеки Ивашина довела до самоубийства нескольких женщин, отобрав у них детей, хотя они не были асоциальными лицами, а вели добропорядочный образ жизни. Дело в том, что, несмотря на позицию Верховной Рады, некоторые ювенальные технологии были введены подзаконными актами, инструкциями, и это дало чиновникам большие полномочия. Но кроме своеволия чиновников, общественность пугает еще один аспект ювенальной юстиции. Она ведет к фактической безнаказанности несовершеннолетних правонарушителей, которые за серьезные преступления могут отделаться лишь профилактическими беседами с психологами, штрафами, и т. п.

Во Франции, которая одна из первых в мире ввела ювенальную систему, такие методы перевоспитания малолетних преступников привели к самым большим молодежным беспорядкам в Европейском Союзе. Агрессивные юноши, уверенные в своей безнаказанности, поджигали автомобили, громили дома и магазины, били прохожих. Совсем недавно такие массовые погромы повторились в Великобритании.  По иронии судьбы, именно во время их начала, в Лондон за счет британского правительства прибыла делегация государственных служащих из Узбекистана, которую британская сторона пригласила для того, чтобы они ознакомились с «прогрессивным опытом» ювенального воспитания детей. Нас, народных депутатов, очень беспокоит, что именно к такому стремительному росту преступности может привести «Концепция развития криминальной юстиции относительно несовершеннолетних в Украине», одобренная президентским указом за № 597/2011 от 24 мая 2011 года. Там присутствуют осужденные Православной Церковью и многими научными работниками ювенальные технологии, которые могут привести к росту преступности.

Заявители обратились с просьбой отменить этот указ, принять меры для более детального изучения и обработки данной проблемы.   Заявители просят прекратить агитировать детей в школах доносить на своих родителей за  якобы «психологическое давление», «повышение голоса», что приводит к снижению авторитета не только родителей, но и педагогов, к потере доверия и взаимоуважения в семье. Общественность просит также изменить тексты учебников (например, учебник «Правознавство»   за 9 класс), из которых дети могут сделать вывод, что у них существуют только права, а у родителей — только обязанности по их содержанию.

Заявители настаивают на прекращении попыток введения ювенальной юстиции на Украине, поскольку она угрожает существованию института семьи, ведет к росту молодежной преступности и социального напряжения в обществе.

Прошу Вас согласно Вашим полномочиям и действующему законодательству Украины рассмотреть данный запрос, и принять соответствующие меры реагирования.

Ответ на данный запрос прошу предоставить в установленный законом срок по адресу: ул. Грушевского, 5, г. Киев, 01008.

С уважением,

Народный депутат
Украины Е.И. Царьков

6 комментариев на статью «ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОC Царькова Е.И. относительно недопустимости введения ювенальной юстиции»

Ирина пишет:
17.09.2011 в 12:15

К сожалению, самоубийство матерей «наруку» тем, кто отобрал их: это выглядит как «они психически неустойчивы, им нельзя доверять воспитание детей» и дальше-глубже уже никто эту ситуацию рассмотривать не будет. Горе матерей огромно, не пережив этого, — не понять. Как помочь им выжить в надежде на лучшее?

Ответить

Белый Константин пишет:
17.09.2011 в 13:14

Депутат молодец. Есть смысл его порекламировать перед избирателями. Таким образом мы поощрим здоровый образ действия в законодательной власти. Если после запроса будет какой-то результат, его следует отнести в актив депутата, и сделать все, чтобы его авторитет утвердился среди избирателей.
Полезен был бы список благочестивых депутатов и архив их работы.

Ответить

Егор пишет:
20.09.2011 в 6:50

Хотелось бы увидеть ответы на эти запросы.

Ответить

Оксана пишет:
29.02.2012 в 17:06

Господи, помоги, пожалуйста, хорошему человеку Царькову Е.И. отстоять это благочестивое дело!!!

Ответить

Аноним пишет:
01.03.2012 в 18:47

[…]

Юрий Юрин068)114-88-30"Родители Против Наркотиков" пишет:
02.03.2012 в 20:36

вопрос организаторам …а чего его не было на Форуме?

Ответить

 

Оставьте комментарий